Theo đó, ngoài nguồn cung cấp thông tin chỉ đạo của UBND thành phố trên cổng thông tin điều hành của UBND thành phố tại địa chỉ http://thudo.gov.vn, từ ngày 1-12, các thông tin chỉ đạo của UBND thành phố cũng đã được đăng tảitrên Facebookcó tên "Thủ đô Hà Nội - Việt Nam", và sắp tới sẽ mở rộng thêm kênh cung cấp trên mạng xã hội khác. 

Đây là hình thức cung cấp thông tin trực tiếp, nhằm tăng cường đẩy mạnh thông tin nhanh nhất đến các tổ chức và người dân thủ đô, giúp người dân Hà Nội nắm rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước và thành phố.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, đã thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị để thông báo cho cán bộ, công nhân viên chủ động khai thác, kip thời nắm bắt thông tin chỉ đạo của thành phố Hà Nội và chủ trương chính sách của Nhà nước. Người dân cũng có thể góp ý về hoạt động của kênh này qua hòm thưkythuat@hanoi.gov.vn.

C.L.