Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, để đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ làm công tác Mặt trận cần nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức của người cán bộ làm công tác Mặt trận. Mỗi cán bộ phải luôn chủ động, tích cực, gắn bó, gần dân, sát dân, hiểu dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ở đâu có nhân dân, ở đó có đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm đến chế độ chính sách, công tác bồi dưỡng, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết đoán, quyết liệt, quyết làm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý, trong hoạt động MTTQ các cấp cần tránh hành chính hóa, bám sát địa bàn khu dân cư, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo"; triển khai có trọng tâm, trọng điểm việc giám sát và phản biện xã hội để không tràn lan, hình thức; tập trung chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào năm 2019...

Trong hai ngày 29 và 30-8, cán bộ Mặt trận 28 tỉnh, thành phố sẽ tập huấn về công tác tuyên giáo, phương pháp tổng hợp nắm bắt, phản ánh ý kiến, kiến nghị tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và định hướng dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp; nội dung về công tác phong trào đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", quy chế Quỹ "Vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo, đối ngoại, kiều bào...

Phúc Hằng (TTXVN)