Tham gia cùng Đoàn công tác có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Đoàn; đại diện các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Công an.

Về phía Tỉnh ủy Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quán triệt yêu cầu kiểm điểm, Thượng tướng Tô Lâm, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh: Đây là Hội nghị kiểm điểm thường niên của các cấp ủy theo Hướng dẫn số 27 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn kiểm điểm, phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả nổi bật và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017 để tiếp tục phát huy những ưu điểm, mặt mạnh trong thời gian tới, nhất là những thành công trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016. Ngoài ra tập trung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đối với 5 vấn đề do Ban Bí thư gợi ý.

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Tô Lâm nêu rõ, quá trình kiểm điểm đối với tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ cần tuân thủ nguyên tắc “tập trung dân chủ”, nhận xét, góp ý trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, cần nhìn thẳng vào sự thật, nói hết sự thật, không né tránh; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị, nội dung chu đáo; hoan nghênh tinh thần, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã kiểm điểm nghiêm túc; Hội nghị thống nhất những vấn đề Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm là đúng, kịp thời, thẳng thắn, chân thành; các đồng chí trong Đoàn công tác phát biểu, góp ý rất thẳng thắn, xây dựng; các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy đã lắng nghe, tiếp thu cầu thị. Chia sẻ với khó khăn của địa phương, đồng thời lắng nghe các ý kiến góp ý của các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy đối với sự chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Thượng tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cần dành nhiều thời gian nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách và có thêm nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị cũng thống nhất việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn năm 2017 theo gợi ý của Ban Bí thư đã đạt được các yêu cầu đề ra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thế Hải