Các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên trong các lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được Bộ trưởng phân công. 

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp phụ trách công tác chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành TT&TT; Tổ chức, cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua- Khen thưởng và lịch sử- truyền thống; Cải cách hành chính; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm; Thanh tra; Hợp tác quốc tế; hội nhập kinh tế quốc tế và công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Bộ trưởng cũng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua- Khen thưởng; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược TT&TT.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phụ trách lĩnh vực ứng dụng CNTT; An toàn, an ninh mạng; Phụ trách công tác chuyển đổi số; Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Ban Quản lý dự án “Phát triển công nghệ TT-TT Việt Nam”.

Thứ trưởng Phan Tâm được phân công phụ trách lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp CNTT, điện tử- viễn thông. Đồng thời, phụ trách công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, KH&CN, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng trong phạm vi quản lý của Bộ. 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phụ trách lĩnh vực thông tin, tuyên truyền; Theo dõi, chỉ đạo Cục báo chí, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục PT-TH&TTĐT; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Thông tin cơ sở; Báo Vietnamnet; Tạp chí TT&TT; Nhà xuất bản TT&TT. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn sẽ phụ trách lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; Giúp Bộ trưởng công tác thanh tra, cải cách hành chính; Phụ trách công tác nội chính; Kế hoạch- Tài chính; Pháp chế; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước… và theo dõi các đơn vị trong lĩnh vực mình quản lý.

H.Quân