Thông báo nêu, thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã đầu tư hệ thống thu phí tự động, đạt kết quả bước đầu với các trạm thu phí trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, "việc triển khai hệ thống thu phí tự động hết sức chậm trễ, có sự lúng túng, chưa đạt yêu cầu về tiến độ đã đề ra".

Các dự án thu phí tự động giai đoạn 1 và giai đoạn 2 còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng chưa được Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan xử lý, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng xấu đến tiến độ triển khai toàn hệ thống thu phí tự động, tạo dư luận xấu trong nhân dân. Phương án triển khai thu phí các dự án BOT thuộc địa phương quản lý cũng chưa được xây dựng và triển khai trên thực tế, thông báo nêu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động trong thời gian qua cũng như phương án triển khai thu phí không dừng các dự án BOT thuộc địa phương quản lý. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh, "trách nhiệm chính thuộc về Bộ Giao thông Vận tải và cá nhân Bộ trưởng".

Nhắc lại việc triển khai hệ thống thu phí tự động là nhiệm vụ bắt buộc và cấp bách, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương đưa các thiết bị đã lắp đặt vào vận hành, không để lãng phí đầu tư; báo cáo trước tháng 3-2020.

Đặng Nhật