Gia Lai là tỉnh miền núi phía Bắc Tây Nguyên, là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh của cả nước. Đồng bào các dân tộc ở Gia Lai có truyền thống cách mạng hào hùng, tinh thần anh dũng, bất khuất trong chiến đấu và đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, lao động và sản xuất.

Bộ trưởng Tô Lâm với đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Thời gian qua, các đại biểu NCUT của tỉnh đã gương mẫu đi đầu trong sản xuất, trong các phong trào bảo vệ an ninh, trật tự; tích cực đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền “Nhà nước Degar”, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hoạt động truyền đạo trái pháp luật, đấu tranh phòng ngừa tệ nạn ma túy, tham gia giải quyết nhiều mâu thuẫn phức tạp… góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc… Kết quả đạt được trong thời gian qua của tỉnh Gia Lai, một phần là nhờ sự đóng góp công sức, trí tuệ của NCUT.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, chúc mừng những thành tích to lớn của NCUT, tiêu biểu trong tỉnh Gia Lai thời gian qua; khẳng định, lực lượng Công an luôn quan tâm, gắn bó với đồng bào, cùng đồng bào tham gia giữ gìn an ninh chính trị, xây dựng cuộc sống tốt đẹp, ổn định và mong muốn phát triển đời sống kinh tế của đồng bào, từng bản làng, từng gia đình.

Trong quá trình công tác, các lực lượng Công an đã được đồng bào đùm bọc, phối hợp giúp đỡ, cùng lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn thời gian sắp tới, các đại biểu NCUT trong DTTS tỉnh Gia Lai tiếp tục vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng làng bản, dòng họ, giúp đỡ nhau trong đời sống, trong sinh hoạt; tiếp tục vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nêu cao cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của phần tử xấu, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, đồng thời tiếp tục giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Xuân