Tin từ Bộ Công Thương cho biết: Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương hiện đang có 30 đơn vị hành chính, trong đó có 19 Vụ và tương đương, 1 Tổng cục, 10 Cục, 17 Vụ. Bộ dự kiến sẽ sắp xếp, thu gọn 4 đơn vị hành chính xuống còn 26 đầu mối. 

Về số lượng biên chế, năm 2015, Bộ này tinh giản được 199 công chức, viên chức (về hưu 161 người, thôi việc 38 người), với kinh phí thực hiện 21,47 tỷ đồng. Năm 2016, Bộ tinh giản 138 người, trong đó có 42 người thôi việc ngay với kinh phí hơn 16 tỷ đồng. 

Đến đợt 1 năm 2017, Bộ Công Thương dự kiến tinh giản 35 trường hợp, trong đó có 9 trường hợp thôi việc ngay với kinh phí hơn 4 tỷ đồng. 

Bộ Công Thương cho rằng, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, một số cơ quan còn nể nang, chưa mạnh dạn đánh giá đúng chất lượng thực sự của đội ngũ công viên chức, vì vậy, không đủ cơ sở để xác định đối tượng tinh giản biên chế do năng lực hạn chế, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến tinh giản biên chế còn chậm.

V.H.