Về chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI), Bộ Công Thương cho biết ông Vũ Quang Hải được nhận vào công tác tại Ban Đầu tư Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) từ tháng 1-2008, lần lượt giữ các chức vụ: chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Dự án thuộc Ban Đầu tư và Phó Giám đốc Ban đầu tư trước khi được cử sang PVFI.

Tháng 8-2010, Hội đồng quản trị PVFC cử ông Vũ Quang hải làm người đại diện phần vốn mà PVFC được PVN ủy thác quản lý tại PVFI, đồng thời giới thiệu ông Hải giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị PVFI, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tháng 1-2011, PVFC giới thiệu ông Vũ Quang hải giữ chức Tổng Giám đốc PVFI, làm việc theo chế độ chuyên trách.

Bộ Công Thương tiếp đó khẳng định "việc cử và giới thiệu ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn, Ủy viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc PVFI là đúng quy định tại Quý chế quản lý người đại diện của PVFC" - viện dẫn “báo cáo của PVN”.

Ông Vũ Quang Hải

Về thông tin ông Vũ Quang Hải gây thua lỗ 220 tỷ đồng khi làm Tổng Giám đốc PVFI, Bộ Công Thương lại dẫn “báo cáo của PVN” cho rằng “chưa có cơ sở để khẳng định ông Vũ Quang Hải đã gây thua lỗ”, “ông Vũ Quang Hải cũng không bị kỷ luật tại PVFI”.

Về việc tiếp nhận, cử làm kiểm soát viên và bổ nhiệm Hàm Phó Vụ trưởng đối với ông Vũ Quang Hải, Bộ Công Thương cho biết căn cứ nhu cầu công tác của Cục Xúc tiến thương mại và đơn xin việc của ông Vũ Quang Hải, ngày 29/5/2013, Bộ Công Thương đã tuyển dụng theo quy trình xét tuyển công chức và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải giữ chức Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại.

Sau đó, ông Hải lại được cử làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (cùng 19 người khác), và sau đó “để tạo điều kiện và vị thế cần thiết” cho cán bộ được cử làm kiểm soát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, “đồng thời nâng cao trách nhiệm của kiểm soát viên”, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã nhất trí bổ nhiệm Hàm Phó Vụ trưởng cho 6 kiểm soát viên chưa có chức vụ lãnh đạo, trong đó có ông Vũ Quang Hải. Tuy nhiên, Bộ Công Thương thừa nhận quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên còn sai sót và “đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá để có những biện pháp xử lý phù hợp”.

Về việc ông Vũ Quang Hải làm Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Bộ Công Thương tiếp tục khẳng định đã được thực hiện “phù hợp với quy định”. 

Cụ thể, tháng 8 và tháng 11-2014, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành nghị quyết về tăng cường và đổi mới công tác tổ chức cán bộ và Nghị quyết phê duyệt phương án luân chuyển, điều động, đề bạt cán bộ lãnh đạo giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Theo đó, ông Vũ Quang Hải được Ban cán sự nhất trí điều động về công tác tại Sabeco để tăng cường nguồn cán bộ trẻ và giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị. Thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự, xét đề nghị của Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco, ngày 4-2-2015, Bộ Công Thương đã quyết định đồng ý điều động ông Vũ Quang Hải đến nhận công tác tại Sabeco và giao Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị Sabeco. Bộ Công Thương khẳng định “không giao ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco”.

Bộ Công Thương cũng cho biết: Theo Luật Doanh nghiệp 2005 (Điều 104, 105) và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Sabeco 2013 (Điều 21), thẩm quyền bầu ông Vũ Quang Hải làm Thành viên Hội đồng Quản trị Sabeco thuộc về Đại hội đồng cổ đông Sabeco; thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Sabeco thuộc về Hội đồng Quản trị của Sabeco. Bộ này cũng dẫn “báo cáo của Sabeco” cho biết, sau khi ông Vũ Quang hải nhận công tác tại Sabeco, DN này đã thực hiện trình tự, thủ tục bầu ông Vũ Quang Hải vào Hội đồng Quản trị bằng phiếu xin ý kiến cổ đông và Hội đồng Quản trị Sabeco đã bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sabeco, phù hợp với các quy định nói trên.

Tuy nhiên, Bộ này thông tin thêm: “Hiện nay, Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương đã có chủ trương và đang chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt của Sabeco. Tập thể lãnh đạo Sabeco đang tích cực triển khai việc kiện toàn này theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sabeco và chỉ đạo của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương cũng thừa nhận “vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ đang chỉ đạo tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp; kiểm tra, rà soát công tác cán bộ để có các giải pháp xử lý, khắc phục các tồn tại nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, có trình độ, kỷ cương, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ. 

Vũ Hân