Theo kế hoạch, việc xây dựng Đề án thành lập 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước tháng 12-2019, theo đó sẽ giảm từ 63 Cục cấp tỉnh, thành phố xuống còn 44 Cục cấp tỉnh, thành phố và liên tỉnh. 

Việc rà soát, giảm số lượng các Đội Quản lý thị trường cấp huyện xuống còn 376 Đội theo lộ trình đến năm 2020, giảm 24%. Theo Quy định tại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục Quản lý thị trường: Lực lượng Quản lý thị trường sẽ được tổ chức theo hệ thống ngành dọc từ Trung ương tới địa phương. Tại địa phương, cơ quan Quản lý thị trường được thành lập đơn vị cấp Cục trực thuộc Tổng Cục Quản lý thị trường.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định, dù trực thuộc Bộ Công Thương hay trực thuộc UBND các tỉnh, thành phố, bản chất hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường không hề thay đổi. Đó là phục vụ nhiệm vụ chung duy nhất là kiểm tra, kiểm sóat thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống các vi phạm về giá, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Lưu Hiệp