Cụ thể, tỉnh Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Khoa học và Công nghệ sáp nhập thành Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ. 

Sáp nhập Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông hành Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch. 

Trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bạc Liêu. 

Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ được chuyển về Ban Dân tộc để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo… 

Sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn. Trong đó, giảm được 22 đơn vị trong các Sở, ngành và giảm 19 biên chế.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, cơ sở để sắp xếp các cơ quan nói trên là thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch 60 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Văn Đức