Đây là hoạt động được tổ chức 3 năm/lần nhằm trao đổi thông tin, xây dựng cơ chế hợp tác cho sự phát triển bền vững của khu vực biển Đông Á.

Chủ đề của Đại hội lần này là “Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương, thiết lập Chương trình nghị sự cho phát triển bền vững các biển Đông Á sau năm 2015”. Đại hội sẽ bao gồm các hoạt động chính như Diễn đàn Bộ trưởng, Hội nghị quan chức cấp cao Chính phủ; Hội thảo quốc tế về ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng Vịnh Thái Lan; triển lãm môi trường biển và hải đảo…

K.Vy