Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của CCBVN, đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đạt được trong suốt 30 năm thành lập và hoạt động của Hội.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 30 Ngày thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI của Hội CCBVN được tổ chức với sự tham dự của 530 đại biểu tiêu biểu, các điển hình tiên tiến xuất sắc của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đến từ 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. 

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2014-2019; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024; đồng thời, biểu dương, tôn vinh các tập thể cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của toàn quốc. 

Báo cáo thành tựu 30 năm xây dựng và trưởng thành của Hội CCBVN cho thấy, đến nay toàn Hội có gần 3 triệu hội viên sinh hoạt tại hơn 16 nghìn tổ chức Hội cơ sở trong toàn quốc. 

Quá trình hoạt động, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các ban, bộ, ngành và đoàn thể xã hội tham gia tích cực, có hiệu quả các chương trình phối hợp, các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua do Trung ương và địa phương phát động; cán bộ, hội viên CCB luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, gương mẫu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng cơ sở chính trị, quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm và Đại hội thi đua yêu nước Hội CCBVN lần thứ VI

Với những thành tựu đạt được trong 30 năm qua, Hội CCBVN đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 Huân chương Lao động hạng Ba vì có công lao to lớn và nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc. 

Hội cũng vinh dự được Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Itxala ( Tự do) hạng Nhất. Bên cạnh đó, đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn cán bộ hội viên Hội CCBVN được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, 21 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, các cấp, bộ, ngành khen thưởng..

Tâm Minh