Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất văn bản; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật để thực hiện Hiến pháp 2013, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định để hoàn thiện thể chế.

Nam Phương