Lợi dụng việc kế toán công nợ không làm bảng công nợ khi thu tiền, không làm bảng đối chiếu công nợ 6 tháng một lần để báo cáo về Công ty theo quy định, đối tượng Phan Việt Quang đã thu nợ của khách hàng mà không nộp hết về Công ty.

Trong quá trình theo dõi công nợ, đối tượng Lê Hữu Mộng Linh với trách nhiệm là kế toán công nợ, biết việc các hóa đơn quá hạn của khách hàng đã được Phan Việt Quang thu tiền và chiếm đoạt không nộp cho Công ty,  tuy nhiên vẫn tiếp tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản theo dõi nợ để tiếp tục xuất hàng, giúp Quang thu tiền công nợ chiếm đoạt tiền không nộp về Công ty

Binh Huyền