Thông tin về các xe như sau:  Xe máy (XM)  BKS: 52X2-5128, SK: 018961, SM: 0869041;  XM BKS: 52P2-3407, SK: 065727, SM: 0065902; XM BKS: 30P4-5132, SK: không có, SM: 1578003; XM BKS: 29F1-319.19, SK: 285673, SM: 7285761; XM BKS: 33N7-6003, SK: 259944, SM: 64259947; XM BKS: 29M2-0511, SK: 1000386, SM: 2000365; XM BKS: 29B1-271.99, SK: 058712, SM: 058724; XM BKS: 29P8-3366, SK: không có, SM: không có; XM BKS: 52Z7-7852, SK: 115694, SM: 5214723; XM BKS: 29S1-111.11, SK: 092006, SM: 000092006; XM BKS: 30K8-5658, SK: 238992, SM: 0162149; XM BKS: 18D1-10999, SK: 045964, SM: 4048251; XM BKS: 29L6-3569, SK: 1037291, SM: 2040233; XM  BKS: 30L4-1177, SK: 823099, SM: 0822875; XM BKS: 29X7-4971, SK: 3860000019546, SM: 517689; XM BKS: 29A1-178.85, SK: 1320086, SM: 1420093; XM BKS: 29U9-0966, SK: 428867, SM: 428870; XM BKS: 29K8-5374, SK: 1102737, SM: 2039813; XM BKS: 29R9-2071, SK: 1022261, SM: 2022992; XM BKS: 75F1-315.20, SK: 422994, SM: 7051210; XM BKS: 29E1-26137, SK: không có, SM: 36859; XM có BKS: 24K3-4781, SK: không có, SM: 00080545; XM BKS: 15G1-43043, SK: 136138, SM: 136139; XM BKS: 29D1-193.64, SK: 332503, SM: 332509; XM BKS: 88H8-5052, SK: 361525, SM: 2090759; XM BKS: 43X3-8627, SK: 00523, SM: 008418; XM BKS: 30Z3-3805, SK: 017746, SM: 017746; XM BKS: 29S6-635.68, SK: 571102, SM: 596235; XM BKS: 54S3-9480, SK: 271026042, SM: 04057; XM BKS: 11F4-2055, SK: 000208, SM: không có; XM  BKS: 29F2-8510, SK: 0032543, SM: 0032543; XM BKS: 30P4-2132, SK: không có, SM: 1578003; XM BKS: BKS: 20L7-1593, SK: 023990, SM: 023990; XM BKS: 29V2-6962, SK: 0415927, SM: 001818; XM BKS: 38F1-3346, SK: không có, SM: không có; XM BKS: 37X3-2786, SK: 61400108, SM: không có; XM BKS: 18P3-9601, SK: 054997, SM: không có; XM BKS: 53X2-3068, SK: 01090248, SM: 01090248; XM BKS: 86H6-0280, SK: 41000, SM: 010589; XM BKS: 29T6-1530, SK: 000031, SM: 0090041; XM BKS: 29Z1-1150, SK: 09033, SM: 0365770; XM  BKS: 17B6-227.05, SK: 2153075, SM: 60784; XM BKS: 14K6-5361, SK: không có, SM: 8020105.

Ai là chủ sở hữu xe, đề nghị liên hệ đến đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, cán bộ Công an phường Xuân Đỉnh để giải quyết. Địa chỉ: Số 79, đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 0243.750.2816.

CAND