Theo Kết luận thanh tra, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam phê duyệt dự án “Đầu tư thí điểm phát triển và hiện đại hóa Viện Địa chất giai đoạn 1” không phản ánh loại, cấp công trình là chưa thực hiện đúng quy trình tại Nghị định 12/2009 của Chính phủ; phê duyệt quy mô công trình dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh học Tây Nguyên” chưa phù hợp thực tiễn; Viện KH&CNVN cũng đã giao chủ đầu tư không có chức năng chuyên môn và không đủ cán bộ có năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng trực tiếp quản lý dự án là không đảm bảo quy định. 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư cũng không có nội dung quy định về hình thức quản lý dự án. Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã để Viện Nghiên cứu hệ gen tự thực hiện công tác lập dự án khi không đủ tư cách pháp nhân. Bên cạnh đó, công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu không nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn thanh toán cho nhà thầu theo quy định cũng là một sai sót.

Ngoài ra, Kết luận thanh tra cũng cho thấy, công tác chỉ đạo của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam trong quản lý tài sản còn có mặt chưa đồng bộ, thiếu thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước, công tác kiểm tra chưa thường xuyên…

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tăng cường công tác quản lý việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và trong quản lý tài chính, tài sản nói riêng; kiểm tra, rà soát các dự án thực sự cần thiết, xây dựng phương án bố trí vốn để hoàn thành trước, tránh lãng phí trong đầu tư.

Về xử lý sai phạm kinh tế, TTCP đề nghị Thủ tướng yêu cầu Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam xử lý số tiền gần 4,2 tỷ đồng phát hiện qua thanh tra. 

Cụ thể là: Giảm giá trị hợp đồng xây dựng của dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Kỹ thuật Nhiệt đới” số tiền hơn 732 triệu đồng; chỉ đạo chủ đầu tư các dự án được thanh tra xử lý số tiền TTCP phát hiện là hơn 3,4 tỷ đồng. Yêu cầu Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm trong kết luận thanh tra.

Việt Hà