Những DN không thuộc diện hạn chế,  kinh doanh có điều kiện thì sẽ nới tỷ lệ sở hữu. Hiện nay, UBCKNN đã xây dựng văn bản đệ trình Chính phủ, bước đầu đề xuất điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 60%. Tuy nhiên, theo ông Vũ Bằng, việc ban hành quyết định điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài còn vướng nhiều khía cạnh pháp lý cần phải cân nhắc nên UBCK đưa ra hai hướng xử lý. Thứ nhất, có thể cho phép nới tỷ lệ sở hữu thông qua sửa đổi một số điều trong Nghị định.Việc này dự kiến là tháng 10/2015, nhưng có thể chỉ đến tháng 6/2015 sẽ ban hành.

Hướng thứ hai, UBCKNN sẽ xây dựng một dự thảo Quyết định để trình lên Chính phủ giống như Nghị định 51 vừa qua. Đi theo hướng này thì vấn đề tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhanh hơn, thu hút dòng vốn nước ngoài từ đó đưa dòng tiền vào thị trường chứng khoán. Về vấn đề cổ phần hóa (CPH) DN, ông Vũ Bằng cho biết Chính phủ đã ban hành Quyết định 51 về bán vốn, niêm yết trên thị trường chứng khoán, trong đó ra thời hạn rõ ràng DN sau CPH phải niêm yết trên thị trường chứng khoán. Văn bản này cho thấy quyết tâm của Chính phủ, bộ ngành, DN Việt Nam trong việc niêm yết.

         

 

Phan Đức