Đồng thời, sách Trắng 2015 đã tóm tắt các vấn đề then chốt của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong môi trường kinh doanh tới Chính phủ Việt Nam; đánh giá rằng trong năm 2013 EU là đối tác thương mại thứ 2 của Việt Nam với tổng giá trị thương mại hàng hóa lên đến 24,2 tỷ Euro..

Nội dung Sách Trắng cũng đề cập đến các lĩnh vực của gần 800 doanh nghiệp hội viên EuroCham đang hoạt động, bao gồm các lĩnh vực: nông nghiệp, an toàn thực phẩm, tài chính ngân hàng, hàng tiêu dùng nhanh, công nghệ thông tin, du lịch và khách sạn.

H.Chi