Đối với động vật biến đổi gen, rất ít nước trên thế giới áp dụng cho việc khảo nghiệm đánh giá ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học, phần lớn là do khó quản lý rủi ro.

Mặt khác, hiện nay, Việt Nam chưa có khung pháp lý và không đủ năng lực quản lý đối với lĩnh vực rất mới này. Do vậy, Bộ NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tạm thời chưa triển khai việc phối hợp với Tập đoàn KBL Hoa Kỳ thực hiện dự án nuôi tằm biến đổi gen (tằm lai nhện) đến khi Việt Nam có khung pháp lý cho lĩnh vực này.

C.L.