Trong tổng sản lượng điện sản xuất và mua 6 tháng, thủy điện chiếm 31,39%, tua-bin khí chiếm 31,58%, nhiệt điện dầu chiếm 0,16%, điện mua Trung Quốc chiếm 1,16% và đặc biệt, nhiệt điện than đạt sản lượng huy động cao, chiếm 35,71% (trong đó Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vượt sản lượng so với kế hoạch, góp phần đáng kể đảm bảo cấp điện miền Nam). 

Sản lượng điện thương phẩm ước đạt 68,414 tỷ kWh, tăng 11,62% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,87%, có đóng góp đáng kể do thời tiết nắng nóng.

V.H.