Cụ thể, Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-4-2016 nêu rõ: Tất cả các khoản chi của ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước giao dự toán đối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dự toán ứng trước), có hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ theo chế độ quy định và có giá trị hợp đồng từ 200 triệu đồng trở lên đối với các khoản chi thường xuyên hoặc từ 1 tỷ đồng trở lên trong chi đầu tư xây dựng cơ bản phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước.

H.A.