Trước đây, Dung Quất được thiết kế để chế biến 100% dầu thô Bạch Hổ với công suất chế biến 6,5 triệu tấn/năm, bắt đầu đi vào vận hành thương mại từ tháng 5/2010. 

Đến nay, việc mở rộng và nâng cấp nhà máy nhằm các mục tiêu: Nâng công suất chế biến nhà máy; Nâng cao độ linh động lựa chọn dầu thô; Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn EURO V; Đáp ứng tiêu chuẩn môi trường theo lộ trình bắt buộc áp dụng của Chính phủ. Chi phí đầu tư mở rộng và nâng cấp nhà máy khoảng 1,813 tỷ USD, thời gian thực hiện 78 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

V.H.