Hội thảo không chỉ giới thiệu với các bên liên quan trong lĩnh vực Điện gió ở Việt Nam về các nguồn hỗ trợ tài chính sẵn có dành cho các dự án điện gió tại Việt Nam và các điều kiện tiếp cận nguồn vốn mà còn giới thiệu về các gói hỗ trợ tài chính đối với các dự án điện gió cũng như cam kết của công ty Vesta đối với sự phát triển của ngành điện gió tại Việt Nam. Đồng thời, tại hội thảo, Vesta cũng sẽ ký kết với các doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển điện gió…

H.Chi