Trong công văn Bộ Tài chính nêu rõ, hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; ngân sách địa phương có nhiệm vụ cân đối, bố trí nhiệm vụ chi hỗ trợ các tổ chức tài chính nhà nước; hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức khi các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án quan trọng.

H.A.