Singapore dẫn đầu với 1.428 dự án, tổng vốn đầu tư là 32,2 tỷ USD; đứng thứ 2 là Malaysia với 499 dự án, tổng vốn đăng ký là 12,06 tỷ USD; Thái Lan,  đứng thứ 3 với 392 dự án, tổng vốn đầu tư là 6,8 tỷ USD.

Vốn FDI khu vực ASEAN đầu tư tại Việt Nam tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 1.009 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 22,2 tỷ USD; lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 97 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 16,6 tỷ USD; đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 175 dự án đầu tư đăng ký và tổng vốn đầu tư 3,24 tỷ USD.

Trân Trân