Cụ thể, Công ty TNHH Matrix bị xử phạt 60 triệu đồng; Công ty CP Gạch men COSEVCO (41,59 triệu đồng) và Công ty TNHH Thành Phước (60 triệu đồng). Ngoài ra, còn 6 doanh nghiệp khác xả nước thải không vượt quy chuẩn và có lưu lượng rất ít, nhưng cũng bị nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ bị xử phạt theo pháp luật.

Đến nay, nước thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp của 140 dự án, trong tổng số 151 dự án đang hoạt động tại KCN Hòa Khánh được xử lý sơ bộ và thực hiện đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải để đưa về xử lý tại Trạm xử lý nước thải tập trung.

Ngọc Thi