Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4056/BTC-TCHQ ngày 1/4/2014 về việc xử lý trường hợp đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trước ngày có hiệu lực thi hành của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Thủ tướng có ý kiến như sau:

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu xe ô tô là xe đã qua sử dụng trước ngày 1/11/2013 được chuyển nhượng xe này cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong trường hợp năm sản xuất của xe quá 5 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm chuyển nhượng.

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu xe hai bánh gắn máy - gồm cả xe khi tạm nhập khẩu là xe chưa qua sử dụng và xe đã qua sử dụng- trước ngày 1/11/2013 được chuyển nhượng xe này cho các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Việc xử lý các xe ô tô, xe hai bánh gắn máy sau khi được chuyển nhượng như nêu ở trên phải thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg

Hải Châu