Tại hội thảo, CIEM đã báo cáo dự báo 2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế năm 2021. Theo đó, tăng trưởng kinh tế năm 2021 có thể đạt mức 5,98% theo Kịch bản 1, và 6,46% trong Kịch bản 2. Xuất khẩu cả năm dự báo tăng 4,23% trong Kịch bản 1 và tăng 5,06% trong Kịch bản 2. Thặng dư thương mại dự báo tương ứng ở các mức 5,49 tỷ USD và 7,24 tỷ USD. Lạm phát bình quân năm 2021 lần lượt đạt 3,51% và 3,78%.

Đồng thời, Báo cáo phân tích thực trạng cải cách thể chế liên kết vùng và một số kết quả đạt được liên quan đến kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng vùng và liên vùng. Báo cáo cũng phân tích những đặc điểm chính của hoạt động đổi mới sáng tạo của khu vực doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất những kiến nghị chính sách hướng tới mở rộng hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Theo CIEM, năm 2021, cần tiếp tục tập trung vào cải thiện nền tảng kinh tế vi mô và đổi mới hệ thống thể chế kinh tế theo hướng thân thiện hơn với sáng tạo và môi trường, gắn với xử lý hiệu quả những rủi ro – đặc biệt gắn với COVID-19 - trong bối cảnh “bình thường mới”. Các nỗ lực này không tách rời, mà là một phần tiên quyết ngay trong kế hoạch phục hồi kinh tế của Việt Nam.

L.Hiệp