Đây là khoản viện trợ tiếp theo của WB dành cho các nước vùng hạ lưu sông Mê Kông, trong đó có Việt Nam, đã được triển khai từ năm 2006. Dự án MIWRM chia làm ba hợp phần chính.

Hợp phần thứ nhất do Ủy hội sông Mê Kông thực hiện, tập trung vào nỗ lực tổ chức các cuộc đối thoại giữa các quốc gia hạ lưu để giải quyết các mâu thuẫn và chia sẻ lợi ích, cũng như các giải pháp để quản lý rủi ro thiên tai.

Hai hợp phần còn lại sẽ do Lào tiến hành, gồm quản lý nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ sinh kế cho các cộng đồng dân cư ven sông, thúc đẩy đa dạng sinh học vùng đất ngập mặn… Dự án này sẽ kéo dài trong vòng 6 năm

K. Vy