Tổng mức vốn của dự án là 3,6 triệu USD, trong đó có 3 triệu USD do WB hỗ trợ, còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. 

Nguồn kinh phí được phân bổ cho: Bộ Tài nguyên - Môi trường 1,26 triệu USD, Bộ Công Thương 760.000 USD, Bộ Xây dựng 700.000 USD, Bộ Kế hoạch – Đầu tư 140.000 USD, Bộ Tài chính 140.000 USD. 

Bộ Tài nguyên – Môi trường là cơ quan chủ quản dự án. Dự án sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính và lộ trình tham gia thị trường các-bon trong lĩnh vực chất thải rắn.

H. Ly