Theo đó, WB cam kết hỗ trợ Tổng cục Hải quan triển khai Hiệp định TFA thông qua các hoạt động như:  Xây dựng Cổng thông tin Thương mại cho Việt Nam theo các Điều 1 và 2 của Hiệp định; Đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai các cam kết của Hiệp định của các Bộ ngành liên quan; Thành lập Ủy ban quốc gia về Tạo thuận lợi thương mại theo yêu cầu tại Điều 23 của Hiệp định nhằm giúp Việt Nam hoàn thành các nghĩa vụ liên quan quy định trong Hiệp định TFA của WTO, góp phần thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ.

Hình ảnh trong lễ ký kết.

Cổng thông tin thương mại quốc gia (VTIP) sẽ  được thiết kế dành cho các nhà nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp dịch vụ logistics, và các cơ quan Chính phủ liên quan; Tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng các quy định pháp luật, quy trình chuẩn hóa, và các thông tin liên quan tới thuế quan; Giúp giảm nguy cơ hiểu sai và nhầm lẫn liên quan tới các giao dịch xuất - nhập khẩu mà có thể gây chậm trễ đối với hoạt động logistics tại các cửa khẩu.

Như vậy với sự ra đời của Cổng thông tin thương mại quốc gia trong thời gian tới đây (khoảng 8 tháng sau khi ký kết Tuyên bố hợp tác này), các doanh nghiệp và các bên có liên quan sẽ tìm được cho mình những thông tin cần thiết, hữu ích tại một trang web chuyên nghiệp giúp hoạt động thương mại ngày càng được tạo thuận lợi hơn.

Theo cam kết tại Hiệp định TFA, Việt Nam sẽ thành lập Ủy ban tạo thuận lợi thương mại hoặc Cơ chế tương đương, lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo TCHQ không thành lập thêm Ủy ban mới mà trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng Ban chỉ đạo quốc gia sẽ đóng vai trò của Ủy ban tạo thuận lợi thương mại. Hiện tại TCHQ đã dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến các Bộ ngành có liên quan.

Lưu Hiệp