Bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 166.100 tỷ đồng; khu vực ngoài Nhà nước 168.200 tỷ đồng; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 114.300 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 20/6/2013 đạt 10.472,9 triệu USD. Trong đó, vốn đăng ký của 554 dự án được cấp phép mới đạt 5812,0 triệu USD; vốn đăng ký bổ sung của 217 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước là 4.660,9 triệu USD.

Vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm ước tính đạt 5,7 tỷ USD, bằng 105,6% cùng kỳ năm trước

L.Hiệp