Tổng số nợ bảo hiểm đến cuối tháng 7/2014 trong toàn tỉnh là 54,563 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2013. Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với tổ thu nợ liên ngành kiểm tra thực tế đối với 91 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hoặc các doanh nghiệp hoạt động khó khăn, sản xuất cầm chừng, không còn lao động; thực hiện việc chốt nợ, dừng tính lãi và dừng đóng số phát sinh.

Đối với 28 doanh nghiệp còn hoạt động nhưng thu hẹp quy mô sản xuất, tổ thu nợ liên ngành thực hiện giãn nợ, cho doanh nghiệp tạm dừng đóng quỹ hưu trí và cam kết thời gian trả nợ với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng

T.S.