Theo dự kiến, vốn điều lệ dự tính của Công ty Cổ phần Tài chính Vinaconex là 1.000 tỷ đồng, trong đó: 700 tỷ đồng là vốn góp từ các pháp nhân bao gồm Vinaconex góp 400 tỷ đồng, bằng 40% vốn điều lệ, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) góp 50 tỷ đồng, bằng 5% và các pháp nhân khác.

Còn 30% vốn điều lệ là do các thể nhân là cán bộ công nhân viên Vinaconex góp 300 tỷ đồng

PV