*Đại hội “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

“Trong nhiệm kì 2015 - 2020, đảng bộ NHCTVN đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thành công, thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kì. Trong đó chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai tốt phương án cơ cấu lại NHCTVN, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng để phát triển có hiệu quả cao. Trên cơ sở đó đã có đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới và phát triển của đất nước” - Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội điểm, đồng thời là Đại hội đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW).

Thực hiện thành công mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là chủ đề, đồng thời cũng là mục tiêu tổng quát được chỉ rõ trong Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Hiện thực hóa mục tiêu đó, toàn Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đạt được những kết quả quan trọng. “Việc thực hiện Nghị quyết gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống NHCTVN. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều đổi mới, được coi trọng và thực sự đi vào chiều sâu. Vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm của cấp ủy đảng được thể hiện rõ nét.

Cùng với quá trình lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; Đảng bộ NHCTVN đã tập trung triển khai các giải pháp tăng cường đoàn kết; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ” Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu tại đại hội.

Lại đặt trong trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHCTVN đã luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và sự điều hành của NHNN để lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đảng bộ NHCTVN đã triển khai quyết liệt và có kết quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch kinh doanh trung hạn, kế hoạch kinh doanh hằng năm; tận dụng cơ hội, tiềm năng thị trường, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang bảo đảm tốc độ tăng trưởng phù hợp đi đôi với cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, tăng năng suất, cơ cấu mạnh mẽ thu nhập trên nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ. 

So với nhiệm kỳ trước, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 đạt kết quả vượt trội. VietinBank tiếp tục phát huy vai trò là NHTM lớn, chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, cung ứng đầy đủ, kịp thời vốn và dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Đến cuối năm 2019, tổng tài sản của VietinBank đạt 1,24 triệu tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2014, tăng trưởng bình quân ở mức 13,4%/năm (Nghị quyết đề ra là 10% - 15%). Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư năm 2019 gấp 2,1 lần năm 2014. Quy mô nguồn vốn tăng trưởng phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn đa dạng theo loại tiền, kỳ hạn… Đặc biệt, VietinBank cũng chú trọng khai thác đa dạng các nguồn vốn, tiết giảm chi phí tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường.

Quy mô dư nợ tín dụng năm 2019 gấp 2 lần năm 2014. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về phân loại nợ. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng là 1,2%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân toàn ngành Ngân hàng là 1,89%. Cơ cấu tín dụng được cải thiện mạnh mẽ theo hướng hiệu quả và bền vững. VietinBank tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu về phục vụ khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh phục vụ các KHDN nhỏ và vừa, các hoạt động bán lẻ, hướng tới thương hiệu số 1 về bán lẻ.

VietinBank đã không ngừng đổi mới công tác quản trị điều hành; cải thiện hiệu quả kinh doanh gắn liền với nâng cao chất lượng tăng trưởng, quản trị rủi ro hiệu quả, theo thông lệ tốt của quốc tế. Việc tiên phong thay thế thành công hệ thống Core Banking mới vào năm 2017 đã tạo nền tảng đưa VietinBank trở thành ngân hàng có hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Đồng thời, VietinBank triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cơ cấu nguồn nhân lực, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động. Triển khai “6 hóa” (Tiêu chuẩn hóa,  Đơn giản hóa, Tối ưu hóa, Tự động hóa, Cá nhân hóa trách nhiệm, Hợp tác hóa) trong toàn diện các mặt hoạt động; phát triển Văn hóa doanh nghiệp, hình thành bản sắc riêng, khẳng định vị thế trên thị trường.

 Đặc biệt, VietinBank tiếp tục là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Giai đoạn 2015 - 2020, VietinBank đã và đang tài trợ hơn 2.300 tỷ đồng cho nhiều chương trình, hạng mục công trình tài trợ với nhiều lĩnh vực, đối tượng được thụ hưởng trên phạm vi cả nước.

Năm nhiệm vụ và đột phá

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo cũng như toàn hệ thống NHCTVN sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh số hóa toàn diện Ngân hàng; phát triển Văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu VietinBank; tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững để hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng thương mại có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam”; phát huy vai trò chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Để hiện thực hóa mục tiêu này Đảng bộ NHCTVN đặt ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, kịp thời, có kết quả 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó VietinBank sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy NHCTVN; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy, đảng viên am hiểu sâu về công tác đảng; đào tạo và phát triển cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia các mặt nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của NHCTVN và phù hợp với tình hình hiện nay. Làm tốt công tác dân vận và “Dân vận khéo”; phát huy có hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn thể, người lao động trong giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng NHCTVN; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong hệ thống NHCTVN.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được Đảng bộ VietinBank đẩy mạnh trong nhiệm kỳ mới đó là cơ cấu lại, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của NHCTVN trên nền tảng công nghệ hiện đại. Trong đó, tập trung đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. 

Bảo đảm tốc độ phát triển hợp lý và bền vững, quản trị tốt chất lượng tăng trưởng, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh doanh và cơ cấu thu nhập theo hướng tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, tạo đà tăng trưởng bứt phá về hiệu quả. Nâng cao năng lực tài chính, năng suất lao động và quản trị hiệu quả chi phí hoạt động. Kiểm soát quy mô và chất lượng danh mục tài sản có rủi ro phù hợp với lộ trình tăng vốn tự có.

Đặt mục tiêu đổi mới sáng tạo trong phát triển, Đảng ủy, ban lãnh đạo VietinBank sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện khẩn trương, có kết quả Chương trình “6 hóa”; Thực hiện có hiệu quả Văn hóa doanh nghiệp VietinBank nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, tự hào được làm việc, cống hiến vì một NHCTVN phát triển bền vững. Đề cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ cương, kỷ luật; tuân thủ các quy định của NHCTVN; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng và gắn kết nhân viên.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh để phát triển kinh doanh; đa dạng sản phẩm dịch vụ và kênh phân phối hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đổi mới sáng tạo, phát triển mối quan hệ hợp tác với các định chế tài chính, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Tiếp tục phát triển thương hiệu VietinBank.

Trong đó, Đảng bộ xác định về quyết tâm thực hiện thành công 2 khâu đột phá là đổi mới sáng tạo, phát triển dịch vụ ngân hàng là nền tảng chuyển dịch cơ cấu thu nhập, cơ cấu khách hàng; chuyển dịch mạnh mẽ phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời ứng dụng mạnh mẽ, sáng tạo Cách mạng Công nghiệp 4.0, thực hiện đồng bộ, toàn diện chuyển đổi số là động lực phát triển VietinBank.

Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCTVN lần thứ X tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng bộ và hệ thống VietinBank. Đây là Đại hội “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, quyết tâm bứt phá để phát triển mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và hệ thống VietinBank. “Các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức thực hiện thành công sẽ quyết định sự phát triển mạnh mẽ, bền vững và vươn mình hội nhập quốc tế của VietinBank” ông Thọ cho biết.

Với kết quả lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong hệ thống NHCTVN đã vinh dự nhận 39 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 43 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 15 Cờ thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các địa phương, nhiều danh hiệu của các định chế tài chính quốc tế… Đặc biệt, năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, VietinBank vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) và Cờ Thi đua của Chính phủ.

Nhật Hạ