Đây là chỉ tiêu của Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về phái cử và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) ký ngày 23-3-2018. 

Người lao động sẽ thi tiếng Hàn trên máy tính tại ba địa điểm là Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Việc lựa chọn người lao động sẽ theo nguyên tắc lấy từ điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 80 điểm trở lên. 

Chỉ những người đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. 

P.H