Theo đó, giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao cứng là 4.390 đồng/bao; giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao mềm: 3.860 đồng/bao. Mức giá trên là giá bán của doanh nghiệp trên phương tiện bên mua, đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và khoản đóng góp bắt buộc vào Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; mỗi bao thuốc lá có 20 điếu thuốc.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá quy định giá bán sản phẩm thuốc lá điếu thuộc thẩm quyền của mình đảm bảo không thấp hơn gái bán tối thiểu quy định như trên. Trường hợp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá bán sản phẩm của mình thấp hơn giá bán tối thiểu quy định tại Quyết định này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

H.A.