Trong đó, XNK của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch 8,79 tỷ USD. Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4-2016 đã đưa tổng kim ngạch XNK của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt gần 104,45 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2015. 

Trong đó, tổng kim ngạch XK của Việt Nam đạt 53,1 tỷ USD tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2015; tổng kim ngạch NK của cả nước đạt 51,34 tỷ USD, giảm 1,3%  so với cùng kỳ năm 2015.

Trong kỳ 2 tháng 4-2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 213 triệu USD, dẫn đến cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 1,76 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm.

L.Hiệp