Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 4-2015 đạt gần 101,5 tỷ USD, tăng 11,6% tương ứng tăng  10,57 tỷ USD so với 4 tháng/2014. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 64,91 tỷ USD, tăng 19,4% tương ứng tăng 10,57 tỷ USD so với 4 tháng đầu năm 2014 và chiếm 64% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 4/2015 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 905 triệu USD dẫn đến nhập siêu trong 4 tháng đầu năm ở mức  2,07 tỷ USD.

L.Hiệp