Việc cấp tín dụng phải hiệu quả, đúng mục đích và an toàn hoạt động NH, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm của TCTD. NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, thẩm định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về đề xuất phê duyệt cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có của các TCTD đối với khách hàng và người có liên quan để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

NHNN chỉ đạo các TCTD tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra sau cho vay và thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa rủi ro. Đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thẩm định, đánh giá hiệu quả, cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với khách hàng và người có liên quan theo quy định của pháp luật.

H.A.