Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng, đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê, nếu không có yêu cầu thì cũng không phải khai quyết toán thuế…

H.A.