Trong đó thu nội địa 429.400 tỉ đồng; thu từ dầu thô 44.800 tỉ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 101.500 tỉ đồng. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 136.300 tỉ đồng, bằng 61,7% dự toán năm.

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 85.800 tỉ đồng, bằng 60,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 80.000 tỉ đồng; thuế thu nhập cá nhân 36.900 tỉ đồng; thuế bảo vệ môi trường 11.800 tỉ đồng; thu tiền sử dụng đất 35.200 tỉ đồng.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8 ước tính đạt 690.800 tỉ đồng, bằng 60,2% dự toán năm.

L.Hiệp