Đề án nhắm đến mục tiêu triển khai sâu rộng, có sự tham gia phối hợp của tất cả các bộ, ngành và các cơ quan liên quan, nhằm tạo sự lan toả trong xã hội; quán triệt những nhiệm vụ của giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế mới, quán triệt quan điểm về tuyên truyền trong giai đoạn mới, với nhiều nội dung mới.

Đề án chuyển trọng tâm từ hội nhập ngoài nước sang hội nhập trong nước; từ phổ biến đến hướng dẫn; từ giới thiệu đến thực thi cam kết, phù hợp với đặc thù của các địa phương, nhóm địa phương, vùng miền và từng nhóm đối tượng thông tin tuyên truyền, hằng năm sẽ có giám sát, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện.

Văn Đức