Tại Văn bản số 7241/UBND-KT, thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra các đơn vị trực thuộc việc chấp hành sử dụng xe chuyên dùng (xe cứu thương, xe tang lễ, xe thanh tra giao thông, xe quản lý thị trường, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe chở tiền, xe ca, xe phòng chống lụt bão…) có đúng mục đích, chế độ quy định để phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác đặc thù của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, có dấu hiệu in trên thành xe không? Chấn chỉnh, xử lý ngay các cơ quan, đơn vị sử dụng xe không đúng quy định, sai mục đích.

Tuyệt đối không được sử dụng xe ô tô phục vụ dự án cho nhiệm vụ khác, khi dự án kết thúc chủ đầu tư, chủ dự án hoặc Ban quản lý dự án có trách nhiệm bảo quản tài sản và hồ sơ của tài sản theo nguyên trạng cho đến khi bàn giao cho cơ quan, đơn vị được tiếp nhận hoặc hoàn thành việc bán, thanh lý tài sản theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ban quản lý dự án không được tự ý tháo dỡ, thay đổi kết cấu, phụ tùng, không được cho thuê, cho mượn, tạm chuyển giao tài sản dưới mọi hình thức

C.L.