Trong số này có 154 dự án, tổng diện tích 483ha đã có quyết định giao đất và được giao vốn thực hiện ngay trong năm nay; 144 dự án, tổng diện tích 1.119ha đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, đã bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư.

Đối với những dự án không sử dụng vốn ngân sách, TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các quận, huyện tiếp tục rà soát về tiến độ và pháp lý đầu tư, dự án nào không triển khai sẽ tiến hành thu hồi ngay. Thành phố cũng sẽ kiên quyết xem xét thu hồi những dự án đầu tư sai mục đích để trả lại đất sản xuất nông nghiệp cho người dân đối với 209 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất có diện tích dưới 10ha đất trồng lúa hoặc 20ha đất rừng phòng hộ, tổng diện tích đất là 2.268ha.

Đ.Thắng