Theo NHNN, để triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, NHNN đã tiến hành thanh tra toàn diện Ngân hàng Đông Á. Kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, Ngân hàng Đông Á đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động.

Ngày 13-8, NHNN đã công bố Kết luận thanh tra Ngân hàng Đông Á theo quy định của pháp luật và Quyết định kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng này. Theo đó NHNN sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng Đông Á và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại Ngân hàng Đông Á vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

NHNN sẽ lựa chọn và cử những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với Ngân hàng Đông Á.

NHNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của Ngân hàng Đông Á được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sẽ cơ cấu lại toàn diện Ngân hàng Đông Á để đưa ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

H.A.