Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự án Luật theo hướng khắc phục căn bản những tồn tại hiện nay trong công tác quy hoạch, hạn chế triệt để những tác động tiêu cực như: thiếu đồng bộ, chồng chéo, cản trở lẫn nhau giữa các loại quy hoạch...

Đồng thời, cần kế thừa các quy định pháp luật hiện hành và nghiên cứu đổi mới để quy hoạch trở thành công cụ quản lý vĩ mô, điều hành kinh tế - xã hội hiệu quả, kiến tạo không gian phát triển bền vững, tạo động lực cho việc huy động, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, nguồn tài nguyên, tạo thuận lợi cho đời sống nhân dân, doanh nghiệp, phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường. 

V.H.