Cụ thể, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn do tác động của dịch COVID-19 là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch. 

Cùng với đó là viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được giao tự chủ 100% về tài chính phải nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà nguồn tài chính của đơn vị không còn đủ khả năng để chi trả. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian thực tế mà người lao động bị mất việc nhưng tối đa không quá 3 tháng, kể từ tháng 4/2020.

Phương thức, trình tự thủ tục là hỗ trợ bằng tiền, trực tiếp cho viên chức, người lao động. Trường hợp Trung ương ban hành chính sách chi hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 ngoài chính sách quy định nêu trên mà sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương thì chỉ áp dụng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.

V. Huy