Trong 10 năm qua (2010 - 2019), bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Bình đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thái Bình đã hăng hái ra sức tổ chức các hoạt động nhằm góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Các cấp Hội phụ nữ tổ chức tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết xây dựng nông thôn mới; các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới, những chủ trương chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các nội dung, tiêu chí phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" (giai đoạn 2010-2016, giai đoạn 2016 - 2021) thu hút trên 95% hội viên, phụ nữ học tập.

Các cấp hội phụ nữ Thái Bình tích cực xây dựng nông thôn mới.

Chủ động đăng ký với cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp về việc thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch làm nòng cốt tham gia xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thi đua, sẵn sàng đóng góp trí tuệ, công sức, tiền, ngày công lao động, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng; tích cực dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu, các vùng sản xuất hàng hoá; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, phát triển trồng cây vụ đông... để tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác; phát triển ngành nghề phụ để chuyển đổi cơ cấu lao động và tăng thu nhập; tham gia xây dựng nâng cao đời sống văn hoá cho nhân dân; tham gia đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội trong tỉnh; tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở từng địa phương. Phụ nữ khu vực thành thị chủ động, năng động thích ứng với hội nhập, tích cực tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, mở rộng các thị tứ, thị trấn; xây dựng văn minh đô thị.

Hằng năm, các cấp hội phối hợp với Báo, Đài Phát thanh và truyền hình địa phương xây dựng các phóng sự truyền hình, chuyên trang, chuyên mục, toạ đàm tuyên truyền về kết quả thực hiện Cuộc vận động, tham gia xây dựng nông thôn mới của các cấp Hội; các điển hình tập thể, cá nhân hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời duy trì chuyên mục "Tạp chí phụ nữ" trên sóng phát thanh vào thứ Tư hàng tuần.

Tổ chức ký giao ước thi đua “Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” trong tổ chức Hội; ký cam kết thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới với cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Hằng năm 100% Hội phụ nữ cơ sở đã đăng ký và thực hiện tốt ít nhất 1 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia đóng góp gần 6 tỷ đồng, hiến trên 2.000 ha đất và đóng góp hàng chục nghìn ngày công xây dựng các công trình nông thôn mới...

100% cơ sở Hội đã xây dựng và nhân rộng được trên 1.700 mô hình trên các lĩnh vực, 1.500 Câu lạc bộ phụ nữ, 1.956 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 1.655 tổ thu gom và xử lý rác thải do phụ nữ đảm nhiệm với 9.460 thành viên tham gia; trồng được 730 km đường hoa, gắn biển được trên 800 biến đoàn đường phụ nữ tự quản. Điển hình như các mô hình: "Nhà sạch vườn đẹp", " Nhà sạch vườn mẫu", "Đường hoa nông thôn mới kểu mẫu".... "Nuôi lợn nhựa"; mô hình "giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ"; "tổ thu gom rác thải"; "Đoạn đường phụ nữ tự quản"; "Đường hoa phụ nữ"; "Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc"; "Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, TNXH"; "Câu lạc bộ phụ nữ với an toàn giao thông"...

Các cấp Hội đã nhận ủy thác các nguồn vốn gần 1.700 tỷ đồng cho phụ nữ vay; vận động chị em gửi tiết kiệm tạo nguồn vốn tại chỗ với số dư đến nay là 141 tỷ đồng cho 28.000 chị vay; chị em cho nhau vay không lấy lãi bằng tiền, thóc, con giống, vật tư sản xuất, ngày công lao động trị giá hàng tỷ đồng mỗi năm.

Hội phối hợp mở các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo việc làm cho trên 7.000 lao động mỗi năm; hỗ trợ xây 238 nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương trị giá trên 7,7 tỷ đồng tặng phụ nữ nghèo; tặng 400 con bò giống trị giá gần 5 tỷ đồng; hỗ trợ thành lập 9 HTX, 18 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý... Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã giúp 61.921 lượt hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ phát triển kinh tế, trong đó 12.114 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh từ 8,5% năm 2010 xuống còn 5,27% năm 2015 (chuẩn nghèo theo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020) và năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn là 3,35% .

Xây dựng được 56 mô hình Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua BHYT, đến nay các cơ sở Hội tuyên truyền, vận động 253.168 người dân mua bảo hiểm y tế. Nhiều cơ sở đã vận động mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể tặng cho người nghèo.

Các cấp Hội tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch nông thôn, kết quả: tỷ lệ hộ gia đình hội viên phụ nữ đấu nối sử dụng nước máy đạt 96,2% góp phần đưa tỷ lệ số hộ gia đình chung trong toàn tỉnh sử dụng nước máy toàn tỉnh là 95,2%.

Có thể khẳng định, các cấp hội phụ nữ tỉnh Thái Bình đã hăng hái tham gia và góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hội tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng nông thôn mớ.

Cụ thể như, các cấp Hội phải tiếp tục lồng ghép tập huấn nội dung, các chuyên đề thực hiện Cuộc vận động, chuyên đề xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện giữ vững các tiêu chí nông thôn mới và thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện các cuộc vận động, các Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; phong trào thi đua "Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào "Phụ nữ Thái Bình tích cực bảo vệ môi trường", phong trào "Chống rác thải nhựa và không xả rác thải nhựa ra biển trên địa bàn tỉnh" và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Xác định lấy việc tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch làm hoạt động chủ đạo trong tham gia xây dựng nông thôn mới của các cấp hội.

Tiếp tục đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện các công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí của các cuộc vận động. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động góp phần xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay; phối hợp triển khai các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho phụ nữ; phát triển sản xuất, kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ tham gia phát triển đàn đại gia súc trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái trong các cấp Hội.

Duy trì các mô hình giúp phụ nữ nghèo là chủ hộ thoát nghèo, hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Bên cạnh đó, các cấp hội cần làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua, các Cuộc vận động góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Trước mắt tập trung cho công việc đảm bảo môi trường như: Trồng, chăm sóc đường hoa, các mô hình sạch đồng ruộng, mô hình tự quản các đoạn đường, các đoạn sông....

Đồng thời, định kỳ tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các Cuộc vận động; thực hiện tốt công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động.

Nguyễn Thị Minh Hiền