PVN cũng đã nộp ngân sách Nhà nước 128 nghìn tỷ đồng, vượt 20,7 nghìn đồng so với kế hoạch. Tổng lợi nhuận sau thuế của toàn Tập đoàn đạt 38,2 nghìn tỷ đồng, cũng vượt 21% so với kế hoạch.

PVN cho biết trong 9 tháng đầu năm các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, hiệu quả sinh lời vốn của Tập đoàn tiếp tục duy trì ở mức cao

V.H.